gemeente Amsterdam
stadhuis, amstel 1
1011 PN amsterdam
telefoon 020-552.9111
doventeksttelefoon 020 - 620 92 79
telefax 020 - 552.3426
postbus 202

1000 AE amsterdam
behandelend ambtenaar R. van Meerten
afdeling BBI/MIT
telefoon 552.3113
nummer BBI 93/103/11


Aan de commissie voor zorg, emancipatie, drugsbeleid, facilitaire bedrijven, bestuurlijke vernieuwing en informatievoorziening
uw brief

onderwerp bijlagen datum
Projectvoorstel 1 juli 1994
2e fase De Digitale Stad


Inleiding
In de B & W vergadering d.d. 5-10-1993 is besloten ten behoeve van de publiekskosten van De Digitale Stad een bedrag van f 100.000 uit het projectenbudget Informaticastimulering 1993 te voteren.
De Digitale Stad is in essentie een computernetwerk, aangesloten op het wereldwijde Internet, waarin Amsterdam omgetoverd is tot een kunstmatige (virtuele) stad. Onafhankelijk van plaats, tijd, geld of status kan een ieder de stad betreden via een computer met modem of een publieke terminal. In De Digitale Stad wordt vrijuit gediscussieerd over actuele (lokale) vraagstukken en kan informatie uitgewisseld worden. Zo kan men o.a. de gemeentelijke publieks- (PIGA) en bestuursinformatie (BISA) raadplegen.
Het project vond plaats tussen 1 november 1993 en april 1994 en is een initiatief van Stichting De Balie in samenwerking met de Stichting Hacktic.

Evaluatie De Digitale Stad is een groot succes geworden gezien de publieke belangstelling hiervoor. In de eerste weken waren in Amsterdam alle modems uitverkocht en er vormden zich files voor de digitale stadspoorten. In 10 weken tijd werd het systeem 130.000 keer geraadpleegd en hadden zich al 12.000 bewoners ingeschreven. De aangeboden informatie- bestanden worden, veelvuldig geraadpleegd. BISA werd bijvoorbeeld in deze eerste weken 8.000 keer bekeken. Ook de kantoren van de politieke partijen zijn, in deze verkiezingstijd, frequent bezocht voor informatie. De doelstelling van de versterking van he lokale debat is ruimsschoots waargemaakt, de vele discussiegroepen getuigen hiervan. Spontaan werd ingespeeld op actuele ontwikkelingen zoals het burgemeestersprofiel voor Amsterdam. Het initiatief hiertoe is veelal genomen door bewoners zelf. Het feit dat De Balie en Hacktic actief o.a. bejaarden- en jongerencentra hebben benaderd heeft een democratiserende werking gehad. Zeker 20 % van de gebruikers had nooit eerder iets met computernetwerken te maken gehad blijkt uit een publieksonderzoek naar de inwoners van De Digitale Stad, dat overigens nog loopt. Tenslotte heeft dit project een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over het nut en de mogelijkheden van de zogenaamde "electronic highway". In de Balie is hieraan een aantal publieksevenementen gewijd. Opvallend was hierbij de belangstelling van de informatie-aanbieders die van De Digitale Stad gebruik willen maken om hun informatie publiekelijk aan te bieden.

Toekomst
Gezien het succes en de belangstelling hebben de initiatiefnemers besloten dit project door te zetten en verder te ontwikkelen na 1 april 1994. Wel is de gratis voorziening om Internet-adressen in het buitenland te bezoeken vervallen. In de zogenaamde tweede fase zal met name gewerkt worden aan:
1. Rol van de gemeente Amsterdam in De Digitale Stad. Hier gaat het met name om het structureren van de communicatie met politici en ambtenaren, het organiseren van de voorlichting en discussie over het ROA en het opnemen van de stadsdelen in De Digitale Stad. Vooral de rol van politici en ambtenaren in De Digitale Stad en de mate waarin zal nader worden uitgewerkt.
2. Verdere uitbreiding van de participatie van de burgers. Dit moet gebeuren door de uitbreiding van het aantal publieke terminals, het inschakelen van maatschappelijke organisaties, het gericht bedienen van doelgroepen (ouderen, gehandicapten, buitenlanders) en het ontwerpen van telefoonboeken en handleidingen voor het gebruik van De Digitale Stad.
3. De verbreding naar het landelijk niveau en overheid. Naast de ontsluiting van het Parlementair Documentatiecentrum, zal de Rijksoverheid haar voorlichting in een "Overheidsloket" aan kunnen bieden. Er wordt gestreefd naar een landelijk netwerk van Digitale Steden, specifieke applicaties zoals burgerraadplegingen enz.
4. De ontwikkeling van een grafische interface en het implementeren van nieuwe ontsluitingsmogelijkheden. Hierbij gaat het om experimenten met de integratie van tekst, beeld en geluid en het verbreden van het informatie-aanbod van de stad.

De fase tot 1-1-1995 zal verder gebruikt worden om De Digitale Stad te verzelfstandigen. Hiertoe zal een stichting worden opgericht met een Raad van Advies en een "Vrienden van De Digitale Stad".

Voorstel
Ik concludeer dat het project De Digitale Stad aan een aantal gemeentelijke beleidsdoelen, zoals o.a. beschreven in het Programakkoord voldoet. Dit geldt met name voor de relatie van de moderne media met de Bestuurlijke Vernieuwing.
Het publiekselement is duidelijk aanwezig. Ook bedrijven en overheid zijn uitgenodigd hun (informatie)diensten aan te bieden voor een groot publiek. Ik acht het verder van belang dat Amsterdam zich duidelijk positioneert als innovatieve stad c.q. regio, te meer daar dit aansluit op bestaand europees beleid. Dit zal ook in de toekomstige financiering van dit project meetellen. Zowel wat betreft de inhoudelijke als de financiële participatie is er een breed draagvlak voor De Digitale Stad. De. ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken hebben toegezegd het project te zullen steunen. PTT Telecom en een aantal fondsen zijn bereid tot financiële deelname. Dit draagvlak is absoluut nodig gezien de kosten voor de tweede fase van dit project die zijn begroot op f. 657.000,-. Ik stel u voor de tweede fase van De Digitale Stad financieel te steunen met f 100.000,- eenmalig tot 1-1-1995.

Gevraagde beslissingen:

I. accoord te gaan met een financiële participatie van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de tweede fase van De Digitale Stad, ingaande 1-4-1994 tot 1-1-1995, van f 100.000,

II. Dit bedrag ter beschikking te stellen uit het projectenbudget Informaticastimulering 1994, begrotingsnummer 002.3.06

wethouder voor Bestuurlijke vernieuwing
en Informatievoor ziening

G.K.T. van der Giessen